Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op dinsdag 17 maart a.s. in zaal De Platte Vonder.

Aanvang: 14.00 uur.

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering van 12 maart 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel verslag 2019
 6. Verslag kascontrolecommissie door Elly de Leeuw en Jan Hoeben
 7. Begroting 2020
 8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie ter vervanging van         Elly de Leeuw.
 9. Vaststellen contributie met ingang van 2021
 10. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Drina v.d. Eijnden
  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 14 maart 2020 schriftelijk
  aanmelden bij de secretaris, dhr. Frans Boerekamps, Bongerd 27. 
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

 

Na dit officiële gedeelte volgt er een korte pauze.

 

Vervolgens gaan we gezellig met elkaar enkele rondes
BINGO spelen, waarbij leuke prijsjes te winnen zijn.
De bingokaarten worden gratis door de KBO verstrekt.

 

Het bestuur hoopt dat u zich betrokken voelt bij het wel en wee van onze vereniging en dat we u deze middag mogen begroeten.

 

Bestuur KBO Someren-Eind